ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎر ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، از اﯾﻦ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ۲ هفته می باشد.

اطلاعات کلی