فرم سفارش عکاسى

"*" indicates required fields

نوع خروجى*
نوع چاپ*
آیا احتیاج به ارسال دارد؟*
اگر نیاز به فایل دیجیتالى است، کدام فرمت؟*
dpi
تاریخ سفارش*
آخرین مهلت تحویل کار*